MR en OC

Meepraten en meedenken

Hoe het onderwijs op onze school in ingericht, hoe onze school eruit ziet, hoe we binnen onze school met elkaar omgaan: het zijn allemaal zaken waarbij wij graag iedereen betrekken. We bespreken deze en veel andere onderwerpen dan ook veelvuldig met onze medezeggenschapsraad en onze ouderraad.

De medezeggenschapsraad
Een school is een gemeenschap. En een gemeenschap maak je samen. Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben personeel, ouders en leerlingen dan ook inspraak in diverse schoolzaken. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap. Klik hier voor meer informatie.

De MR vergadert ongeveer zes tot zeven keer per schooljaar. Daarnaast kunnen, als dat nodig is, extra vergaderingen worden gehouden. De personeelsgeleding van de MR vergadert daarnaast ook nog een aantal keer over schoolzaken die alleen voor het personeel gelden.
Klik hier voor de huidige leden van de MR.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...