Extra begeleiding

Begeleiding en ondersteuning
Op het Zuiderzee College doen wij er alles aan om de leerling zo goed mogelijk door zijn/haar schoolloopbaan te helpen. Dat betekent dat wij allerlei vormen van begeleiding in huis hebben. Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel dat een overzicht geeft van de ondersteuningsmogelijkheden op het Zuiderzee College.

Iedere klas heeft een eigen mentor die door de docenten op de hoogte wordt gehouden van alles, wat met “zijn” leerlingen te maken heeft. De mentor is de eerst aangewezen persoon waarbij ouders en leerlingen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

Soms is extra begeleiding nodig. Dit kan zijn op onderwijskundig gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied kan een leerling behoefte hebben aan ondersteuning. Op het Zuiderzee College hebben we daarom een ondersteuningsteam waarin verschillende personen vanuit hun functie een ondersteunende en begeleidende taak hebben.

Op de Ondersteuningskaart van de afdeling Begeleiding en Ondersteuning staat overzichtelijk  beschreven op welke gebieden ondersteuning kan worden geboden en voor wie de ondersteuning bedoeld is. Klik hier

Ook bieden wij extra ondersteuning aan d.m.v. ondersteuningsuren, huiswerkbegeleiding, trainingen bij faalangst, trainingen sociale vaardigheden e.d. Daarnaast onderhoudt de school ook contacten met externe instanties als de schoolarts en de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het ondersteuningsplan.

Dyslexiebeleid
Dyslexie kan grote gevolgen hebben voor de leerling. De leerling kan problemen ervaren met de woordenschat en verbaal redeneren, door minder lees- en schrijfervaring. Er kunnen gevolgen zijn voor het sociaal-emotioneel functioneren, maar ook voor de taak-/werkhouding van de leerling. Ook kan er onvoldoende ontplooiing van talenten plaatsvinden, doordat de dyslexie een bepaald type onderwijs in de weg staat.

In de schoolambities staat: ‘Structuur biedt ruimte’. De uitleg die daarbij hoort is dat het Zuiderzee College inspeelt op verschillen, zodat het elke individuele leerling de kans geeft zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Het Zuiderzee College beseft dat dyslectische leerlingen in zeker ‘opzicht’ verschillen van niet-dyslectische leerlingen en dat het aanbieden van extra ondersteuning en specifieke faciliteringsmogelijkheden bijdragen aan het succesvol doorlopen van de middelbare school. Zij hebben specifieke hulp en begeleiding nodig. Lees hier het volledige dyslexiebeleid.

Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)
De scholen van OVO Zaanstad zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek. In dit samenwerkingsverband werken de scholen in Zaanstad nauw samen aan een goede structuur voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze is speciaal voor leerlingen die ondanks de zorg in en om de school, toch het reguliere onderwijs tijdelijk (of permanent) niet aankunnen en dreigen het onderwijs te verlaten.

Het SVZ heeft een aantal onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben. De voorzieningen zijn ondergebracht in het orthopedagogisch didactisch centrum Saenstroom.
Klik hier voor het SVZ-ondersteuningsplan.

Saenstroom OPDC
De gezamenlijke scholen in Zaanstad hebben ervoor gekozen de zorg en begeleiding voor leerlingen met een speciale problematiek onder te brengen bij Saenstroom OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Leerlingen ontvangen bij Saenstroom onderwijs of zij worden tijdelijk door specifieke functionarissen extra begeleid en ondersteund.
Zie ook: www.saenstroom.nl

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.