Oudercontact

Goed onderling contact

We vinden het belangrijk dat we goede contacten met u als ouder/verzorger hebben, daarom zijn er verschillende contactmomenten:

Startgesprekken
In alle leerjaren worden startgesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken tussen de mentor, leerling en ouder en vinden voornamelijk aan het begin van het schooljaar plaats. Het startgesprek wordt georganiseerd in de introductieperiode en hierin worden de wederzijdse verwachtingen besproken en doelen gesteld.

Kennismakingsavonden 
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor elk leerjaar een kennismakingsavond. Op deze avond informeren wij ouders over algemene en onderwijskundige zaken die spelen in het betreffende leerjaar. Ook maken de ouders kennis met de mentor.
Naar aanleiding van de rapporten organiseren wij spreekavonden en –middagen, waarop ouders met de mentor of de vakdocenten kunnen bespreken hoe het met de leerling op school gaat.

Hier vindt u de presentaties die wij gegeven hebben op de informatie avonden voor ouders/verzorgers.

Informatieavond

Voorlichtingsavonden
In november of december organiseren wij een informatieve avond voor ouders van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Ouders ontvangen informatie over het voortgezet onderwijs, de school, de opleidingsmogelijkheden, de begeleiding en de aanmelding. Op de Open Avond in januari of februari kunnen leerlingen en ouders de school bezoeken om een indruk te krijgen van het onderwijs op onze school en eens te praten met personeelsleden en leerlingen.

Speciale ouderavonden
Op deze avonden wordt gesproken over speciale onderwerpen of activiteiten in school. Aan de orde komen dan onderwerpen als faalangst, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, stages en het examen.
Graag benadrukken wij dat het altijd mogelijk is voor u om een afspraak te maken met de mentor, afdelingsleider of leerlingbegeleider om te praten over uw zoon/dochter.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...